Гасителен агент Novec 1230® (Кетон)

solti

Гасителен агент Novec 1230® (Кетон)

Гасителният агент Novec 1230 (сертифициран по ISO FK-5-1-12) е безцветна течност с почти незабележим мирис, съдържаща се в молекули от въглерод, флуорид и кислород (химическа формула CF3CF2C(O)CF(CF3)2). Точно казано, той не е халон, а флуориран кетон, наречен перфлуориран етил изопропил кетон. Пожарогасителният ефект на Novec 1230 в стационарни пожарогасителни системи се основава на хомогенното инхибиране (спиране на верижната реакция на горене). Молекулата не провежда електричество. С потенциал за глобално затопляне (CO2 еквивалент) от 1, той има най-ниска стойност сред всички в момента одобрени химически пожарогасители и се разпада в рамките на няколко дни при излагане на слънчева радиация.
 

Характеристики на околната среда

Течността Novec 1230 не съдържа нито бром, нито хлор и не допринася за изчерпване на озоновия слой. Атмосферният живот на течността Novec 1230 се оценява на 3-5 дни, а с потенциал за глобално затопляне от 1, се счита, че няма измеримо въздействие върху изменението на климата. Тези характеристики гарантират, че течността Novec 1230 представлява наистина устойчива технология.
 

Безопасност

Тестовете за токсичност показват, че течността Novec 1230 е безопасна при концентрации, които се срещат в крайната употреба. Ефективната граница на токсично излагане е по-висока от 10%, както за вдишване, така и за сърдечна недостатъчност. При ниски концентрации не се наблюдават неблагоприятни ефекти, и по тази причина се осигурява безопасност до 100%.
 

Приложения

Едно от предимствата, които предлага високата точка на кипене на течността Novec 1230, е възможността й да бъде транспортирана в леки кошове или варели, поради ниското парно налягане. Това я отличава от стоманени контейнери под налягане. Течността Novec 1230 може лесно да се транспортира по въздуха, а операциите за първоначално пълнене и презареждане стават по-прости чрез изливане на течността в контейнери преди налагането на високо налягане.
 

Характеристики

  • Не предизвиква разрушаване на озоновия слой
  • Има незначителен потенциал за глобално затопляне
  • Продължителността й в атмосферата е по-малко от 5 дни
  • Безопасна за използване в населени райони
  • Съществуващата система за контрол на халони може да се адаптира за използване на течността Novec 1230
  • Изисква минимално пространство за съхранение
  • Временно включена в S.N.A.P. списъка на US E.P.A.
  • UL/FM тестване е в процес
  • Включена за разработване на стандарти за проектиране от ISO и CEN