solti

Пожарно досие

Съгласно наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. пожарно досие се изисква за всички обекти:

  • в които броят на персонала е 5 или повече души и/или;
  • в които броят на пребиващите в обекта надвишава 50 души;
  • за обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 пожарно досие се изисква независимо от броя на пребиваващите в тях;

За всички останали обекти могат да бъдат изготвени само вътрешни правила (инструкциии) за осигуряване на пожарна безопасност.

solti

Евакуационен план

Евакуационните планове или схеми са уредени в Наредба № 8121з-647 /01.10.2014 г. и Наредба № РД-07/8 20.12.2008 г.;

Евакуационните схеми показват пътищата за евакуация и противопожарните средства, разположени в съответната сграда, така че в случай на пожар, пребиваващите максимално бързо и безопасно да напуснат обекта. Схемите помагат и на пожарникарите да се ориентират в сградата максимално бързо и да определят къде е възможно да се намират хора в случай на пожар.

Съгласно законовите изисквания, плановете за евакуация се поставят на видими места като се спазват долните изисквания:

  1. На разстояние не повече от 7 m от входовете на сградата и до 3 m от етажните изходи към евакуационните стълбища;
  2. На всеки 25 m по пътищата за евакуация – за сгради с категории на обитатели „А“;
  3. На всеки 15 – 20 m по пътищата за евакуация – за сгради с категории на обитатели „Б“ и „В“;
  4. На вътрешната страна на вратата на всяка стая – за сгради с категории на обитатели „Б”

Виж списък с категории на обитателиsolti