solti

Димоотвеждане

Защитата на жителите от пожар е от изключителна важност при изграждането на сгради. Осигуряването на подходяща система за димна вентилация и добро противопожарно планиране са ключови елементи, но това не е достатъчно. След инсталирането на димна и топло вентилация, е необходимо да се гарантира, че системата функционира правилно и дългосрочно. Това се постига чрез редовни проверки от компетентни лица и обучени отговорници.

Колко често трябва да се проверяват системите за димно и топло отвеждане?

Има различни видове рутинна поддръжка, които трябва да се извършват. Тези изисквания са подробно описани в Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар и БДС EN 12101-10:2006

Ежедневно

Ежедневно трябва да се извършват определени проверки, които гарантират ефективното функциониране на системите. Тези проверки включват проверки на системи за откриване на пожар и алармени системи, контрол на димни клапи, аварийно осветление и евакуация, спринклерни системи и противопожарни врати. Относно контрола на дима, следва да се провери работата на контролния панел на системата.

Ежеседмично

На всеки седем дни, отговорното лице трябва да извършва цялостна проверка на системата. Това лице трябва да бъде адекватно обучено за целта. Включените проверки са:

  • Настройка на работата на системата
  • Уверяване в правилното функциониране на вентилаторите и вентилационните смукателни устройства
  • Проверка дали димните клапи работят в съответствие с предназначението си (обикновенно затворени, но понякога отворени)
  • Проверка дали автоматичните димни завеси се движат в подходящата позиция

Тримесечно

В допълнение към редовните седмични проверки, трябва да се провеждат тримесечни симулации, които включват задействане на всички системи за контрол на дима. Тази симулация трябва да се извършва внимателно, като всяка зона се тества отделно. При провеждането на тази проверка следва да се гарантира, че:

  • Изискванията за “причина и следствие” (тригерите са причината, а действията или последиците са следствията) са съгласувани и системата реагира на всеки планиран метод за иницииране, например откриване на дим.
  • Когато основното захранване бъде прекъснато, резервното захранване работи.
  • В случай на повреда на основното оборудване, резервният хардуер започва да функционира (например резервни вентилаторни комплекти и UPS оборудване).
  • Батериите имат препоръчителния жизнен цикъл, указан от производителя, и етикетите са на видимо място на батериите.
  • Всички функции за наблюдение на повреда работят правилно (например чрез симулиране на условия на повреда).

Тези проверки са важни за поддържането на оптималното функциониране на системата за контрол на дима и гарантиране на безопасността на сградата.

Ежегодно

На годишна база трябва да се извършват прегледи от компетентно лице, което ще регистрира всички дефекти и ще предприеме необходимите мерки за отстраняването им.

Годишната инспекция има за цел да идентифицира ненаблюдавани проблеми, да предприеме превантивни мерки и да запази постоянната надеждност на системата.

Защо е важна рутинната поддръжка?

Освен очевидните предимства от редовната поддръжка на системата за димна вентилация, които включват повишаване на безопасността, има и други важни предимства. Рутинните проверки могат да намалят разходите, тъй като превантивната поддръжка е по-икономична от отстраняването на щети, причинени от дефектна система. Освен това редовната поддръжка позволява на системата да работи по-ефективно и се повишава нейната издръжливост.

Фирма Солти ЕООД има дългогодишен опит в изграждането и поддръжката на димо и топло отвеждащи системи. За консултация, свържете се с нас на office@solti.bg