Годишно обслужване
на вътрешни пожарни кранове

Годишното обслужване на пожарните кранове се изисква съгласно чл. 22 на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г., и БДС EN 671-3 “Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч”.

Обслужването /или заверката/ на пожарните кранове се извършва веднъж годишно от компетентна фирма, получила лиценз от МВР. Годишното обслужване включва:

 1. Поставянето на стикер „ПРОВЕРЕНО” по образец, на който се изписва номера на пожарния кран;
 2. Поставянето на обозначителен стикер ако такъв липсва;
 3. Поставянето на инструкция за употреба, в случай, че такава липсва или е непълна;
 4. Издава се протокол за обслужването на пожарните кранове по образец;
 5. Сключва се договор за обслужване;
 6. Издава се данъчна фактура за извършеното обслужване;

Годишно обслужване на пожарогасители

Съгласно Наредба 8121з-647 от 2014 г. всеки пожарогасител трябва веднъж годишно да бъде технически обслужен и ако има неизправност, тя да бъде коригирана. Фирма Солти ЕООД разполага със собствен транспорт и сертифициран сервиз където всеки пожарогасител се тества и сервизира. Може да предложим и абонаментно обслужване. То включва:

 •  транспортиране на пожарогасителите от и до обекта на клиента (за територията на гр. София);
 • осигуряване на заместващи пожарогасители за периода на обслужването;
 • смяна на повредените и износени елементи и консумативи ако има такива;
 • предоставяне на всички необходими документи за извършеното обслужване;
 • напомняне за изтичаща заверка на пожарогасителя 12 месеца след извършеното обслужване.

Oбслужване на спринклерни системи за гасене

Съгласно изискванията на БДС EN 12845 проверките за различните инсталации са периодични, спрямо вида на инсталацията.

Веднъж инсталирани, спринклерните системи трябва регулярно да бъдат проверяване за правилното им функциониране. Може да се тестват на различни времеви периоди: Проверява се изправността на водния звънец, пресустата и връзката му с пожароизвестителната инсталация, изправността на релетата за поток. На сухите системи се проверя изправността и работата на компресора, както и наличието на достатъчно масло. Проверява се помпената група, като задължително се пуска да работи и др. 

Годишно обслужване на системи за димоотвеждане

Съгласно българското законодателство, системите за димоотвеждане трябва да бъдат инспектирани от сертфицирани за целта лица, веднъж годишно. Това е необходимо, за да се осигури правилното и сигурно функциониране в случай на нужда. Проверява се системата за управление и системата за задействане. Съставя се протокол за извършената проверка. 

Годишно обслужване на системи за гласово оповестяване

Системите за гласово оповестяване трябва да бъдат инспектирани от сертифицирани за целта лица, веднъж годишно. Това е необходимо, за да се осигури правилното и сигурно функциониране в случай на нужда. Пожарните датчици са част от системата за гласово оповестяване. Tе също се тестват. Съставя се протокол за извършената проверка. 

Годишно обслужване на пожароустойчиви врати

За да се гарантира правилното функциониране на пожароустойчивите врати при случай на нужда, те трябва да бъдат инспектирани поне веднъж годишно. Фирма Солти ЕООД разполага с обучени техници извършващи техническото им обслужване.