solti

Учебен център

Към „Солти” ЕООД е изграден и функционира Център за професионално обучение (ЦПО), където се организират обучения по пожарна безопасност.

Центърът за професионално обучение провежда курсове във връзка с нормативните изисквания в РБългария в областта на пожарната безопасност, като основните насоки са обучение по Наредба 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба 8121 з-1100 за лицензиране на фирмите, занимаващи се с експлоатация и сервиз на противопожарни уреди и съоръжения.

За провеждане на курсовете, съобразно тематиката, се използват добре подбрани теми, оборудвана база, както и професионални лектори от Академията на МВР.

Курсовете, които се провеждат в ЦПО към „Солти” ЕООД отговарят на всички изисквания, поставени в действащите нормативни документи, касаещи пожарната безопасност в обектите.

В зависимост от необходимото обучение продължителността на курсовете е различна. След приключване на курса, придобитите знания и умения се удостоверяват с документ, издаден от ЦПО към „Солти” ЕООД.

Център за професионално обучение към „Солти” ЕООД притежава лиценз №201212981 и отговаря на всички законови изисквания за издаване на валиден документ след завършване на курсовете.