Преподаватели

В ЦПО към Солти ЕООД нашите преподаватели са провели множество курсове за първоначално обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, както и за поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. В тези курсове са обучени и успешно положили теоретичен и практически изпити повече от 350 кандидати.

Доц. д-р инж. Бойко Димитров Георгиев
1983 г. – висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Противопожарна техника и безопасност“ в Академията на МВР;
1992 г. – висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Водоснабдяване и канализация“ в Академията на МВР;
1992 г. – образователна и научна степен „доктор“; по научната специалност 02.19.01 “Техника на безопасността на труда и противопожарната техника”.
2006 г. – научно звание „доцент“ по научната специалност 02.19.01 “Техника на безопасността на труда и противопожарната техника”.

Гл. асистент инж. Митко Ненов Ненов
1991 г. – висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Противопожарна техника и безопасност“ в Академията на МВР.
1991 г. – висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Водоснабдяване и канализация“ в Академията на МВР.

Доц. д-р. инж. Жани Димова Нейкова
1978 г. – завършено висше образование в Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, специалност: „Водоснабдяване и канализация”
1992г. – Образователна и научна степен „Доктор”
2001г. – Научно звание „Доцент”

Доц. д-р. инж. Ангел Трайков Карамишев
1974г. – завършено висше образование във ВНВАУ „П. ВОЛОВ”
1983г. – образователна и научна степен „Доктор”
1990г. – Свидетелство за научно звание „Старши научен сътрудник втора степен”
2008г. – научно звание „Доцент”

инж. Петър Райчев Клисарски
1982г. – завършва Технически университет, гр. София, квалификация Ел. машини и апарати

проф. д-р. Радослав Христов Къртов
1982г. – завършено висше образование в Академия на МВР, диплома №1927
1992г. – образователна и научна степен „Доктор”
1999г. – научно звание „Доцент”

Проф. д-р инж. Веселин Симеонов Симеонов

1981 г. – висше образование ВСШ ,,Г. Димитров”-МВР, факултет ,,Противопожар-

на охрана”;

1990 г. – Асистент в катедра „Предотвратяване на пожарите и авариите“ във ВИ на МВР;

1991 г. – Старши асистент в катедра „Организация и управление на противопожарната защита“, Факултет „Противопожарна охрана“ във ВИ на МВР;

1994 г. – Главен асистент във Факултет „Противопожарна охрана“ във ВИПОНД на МВР;

2000 г. – образователна и научна степен „доктор“; по научната специалност 02.19.01 “Техника на безопасността на труда и противопожарната техника”.

2003 г. –Доцент във Факултет „ПБЗН“ в Академията на МВР.

2013 г. –Професор във Факултет „ПБЗН“ в Академията на МВР.