solti

Преподаватели

В ЦПО към Солти ЕООД нашите преподаватели са провели множество курсове за първоначално обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, както и за поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове, обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове. В тези курсове са обучени и успешно положили теоретичен и практически изпити повече от 800 кандидати.

Доц. д-р инж. Бойко Димитров Георгиев
1983 г. – висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Противопожарна техника и безопасност“ в Академията на МВР;
1992 г. – висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Водоснабдяване и канализация“ в Академията на МВР;
1992 г. – образователна и научна степен „доктор“; по научната специалност  “Техника на безопасността на труда и противопожарната техника”.
2006 г. – научно звание „доцент“ по научната специалност “Техника на безопасността на труда и противопожарната техника”.

Гл. асистент инж. Митко Ненов Ненов
1991 г. – висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Противопожарна техника и безопасност“ в Академията на МВР.
1991 г. – висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Водоснабдяване и канализация“ в Академията на МВР.

Доц. д-р. инж. Жани Димова Нейкова
1978 г. – завършено висше образование в Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, специалност: „Водоснабдяване и канализация”
1992 г. – Образователна и научна степен „Доктор”
2001 г. – Научно звание „Доцент”

Доц. д-р. инж. Ангел Трайков Карамишев
1974 г. – завършено висше образование във ВНВАУ „П. ВОЛОВ”
1983 г. – образователна и научна степен „Доктор”
1990 г. – Свидетелство за научно звание „Старши научен сътрудник втора степен”
2008 г. – научно звание „Доцент”

инж. Петър Райчев Клисарски
1982 г. – завършва Технически университет, гр. София, квалификация “Ел. машини и апарати”

проф. д-р. Радослав Христов Къртов
1982 г. – завършено висше образование в Академия на МВР
1992 г. – образователна и научна степен „Доктор”
1999 г. – научно звание „Доцент”

инж. Върбан Георгиев Петков
1996 – 2000 г., Академия на МВР – гр. София, специалност “Пожарна и аварийна безопасност”
01.11.2000 г. – до сега, Първа РС ПБЗН – Варна, Държавен пожарен контрол. Началник Група – Оценка за съответствие с нормативните изисквания за пожарна безопасност – Анализиране на пожарна безопасност на обекти.