Курсове

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към „СОЛТИ” ЕООД предлага следните курсове, които са във връзка с нормативното изискване (Наредба 8121з-647) за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и във връзка с нормативното изискване (Наредба 8121з–1100) за лицензиране на фирмите, занимаващи се с експлоатация и сервиз на противопожарни уреди и съоръжения,:

 1. Съгласно Наредба №8121з-647:
  1.Обучение на физически лица („Отговорници по пожарна безопасност”), с цел придобиване на знания и умения за създаване на организация и осъществяване на контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност на обектите;
  2.Обучение на физическите лица с цел придобиване на знания и умения за използване на пожаротехнически средства и съоръженията за гасене на пожари в обектите;
  3.Обучение на физическите лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на контрол върху носимите и возимите пожарогасители;
  4.Обучение на физическите лица, извършващи огневи работи в обектите с цел придобиване на знания и умения за предотвратяване и гасене на възникналите по време на работа запалвания и пожари с наличните пожаротехнически средства.
 2. Съгласно Наредба №8121з1100:
  1.Сервизно обслужване на противопожарни уреди;
  2.Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.

Курсовете се водят от преподаватели от Академия на МВР по програми, разработени от Академия на МВР и съгласувани с ГД ПБЗН-МВР.

ЦПО разполага с база за провеждане на практика по всички модули на двата курса. След завършване на курсовете, знанията и уменията на курсистите се оценяват от изпитна комисия с включен представител от Академия на МВР.

При успешно завършване на курса се издава Удостоверение за професионално обучение по съответния курс.

ЦПО към „СОЛТИ” ЕООД притежава лиценз №201212981 и отговаря на всички законови изисквания за издаване на валиден документ след завършване на курсовете.