solti

Курсове

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към „СОЛТИ” ЕООД предлага следните курсове:

Съгласно Наредба № 8121з – 1100 от 9 септември 2015 г.:

1. Курс за обучение с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността “Сервизно обслужване на противопожарни уреди” по чл. 6, т. 1 на Наредба № 8121 з – 1100 от 9 септември 2015 г./ Професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия по Рамкова програма Д4 по професионално направлениеСтроителство и геодезия“ (582), професияМонтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи (582050), специалностВътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи (5820501);

2. Курс за обучение с цел актуализиране на знания и умения за осъществяване на дейността “Сервизно обслужване на противопожарни уреди” по чл. 6, т. 2 на Наредба № 8121 з – 1100 от 9 септември 2015 г./ Професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия по Рамкова програма Д4 по професионално направлениеСтроителство и геодезия“ (582), професияМонтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи (582050), специалностВътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи (5820501);

3. Курс за обучение  с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове по чл. 6, т. 1 на  Наредба  № 8121 з – 1100 от  9 септември 2015 г./ Професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия по Рамкова програма Д4 по професионално направление „Електротехника и енергетика“ (522), Професия „Електромонтьор“ (522020), Специалност „Електрически инсталации“ (5220210).

4. Курс за обучение  с цел актуализиране на знания и умения за осъществяване на дейността Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове по чл. 6, т. 2 на  Наредба  № 8121 з – 1100 от  9 септември 2015 г./ Професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия по Рамкова програма Д4 по професионално направление „Електротехника и енергетика“ (522), Професия „Електромонтьор“ (522020), Специалност „Електрически инсталации“ (5220210);

5. Курс за поддържане и обслужване на системи, съдържащи флуорирани парникови газове/ Професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия по Рамкова програма Д4 по професионално направление „Електротехника и енергетика“ (522), професия „Електромонтьор“ (522020), специалност „Електрически инсталации“ (5220210).

Центърът за професионално обучение към „СОЛТИ” ЕООД притежава лиценз №201212981 и отговаря на всички законови изисквания за издаване на валиден документ след завършване на курсовете. След завършване на курсовете, знанията и уменията на курсистите се оценяват от изпитна комисия с включен представител от Академия на МВР. При успешно завършване на курса се издава удостоверение за професионално обучение по съответния курс.