„Солти“ ЕООД извършва всички дейности свързани с пожарната безопасност – инженеринг на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, изготвяне на проекти, тестване /предварителни и контролни тествания на средства за пожарогасене и пожарна техника/, както и практическо обучение по пожарна безопасност и проиграване на планове за евакуация с персонала.

solti

Годишно обслужване
на вътрешни пожарни кранове

Годишното обслужване на пожарните кранове се изисква съгласно чл. 22 на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г., и БДС EN 671-3 “Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч”.

Обслужването /или заверката/ на пожарните кранове се извършва веднъж годишно от компетентна фирма, получила лиценз от МВР. Годишното обслужване включва:

 • Преоверка на пожарния кран
 • Поставянето на стикер „ПРОВЕРЕНО” по образец, на който се изписва номера на пожарния кран;
 • Поставянето на обозначителен стикер ако такъв липсва;
 • Поставянето на инструкция за употреба, в случай, че такава липсва или е непълна;
 • Издава се протокол за обслужването на пожарните кранове по образец;
 • Сключва се договор за обслужване;
 • Издава се данъчна фактура за извършеното обслужване;

 

solti

Годишно обслужване на пожарогасители

Съгласно Наредба 8121з-647 от 2014 г. всеки пожарогасител трябва веднъж годишно да бъде технически обслужен и ако има неизправност, тя да бъде коригирана. Фирма Солти ЕООД разполага със собствен транспорт и сертифициран сервиз където всеки пожарогасител се тества и сервизира. Може да предложим и абонаментно обслужване. То включва:

 •  транспортиране на пожарогасителите от и до обекта на клиента (за територията на гр. София);
 • осигуряване на заместващи пожарогасители за периода на обслужването;
 • смяна на повредените и износени елементи и консумативи ако има такива;
 • предоставяне на всички необходими документи за извършеното обслужване;
 • напомняне за изтичаща заверка на пожарогасителя 12 месеца след извършеното обслужване.

 

solti

Oбслужване на спринклерни системи за гасене

Съгласно изискванията на БДС EN 12845 проверките за различните инсталации са периодични, спрямо вида на инсталацията.

Веднъж инсталирани, спринклерните системи трябва регулярно да бъдат проверявани за правилното им функциониране. Проверява се изправността на водния звънец, пресостата и връзката му с пожароизвестителната инсталация, изправността на релетата за поток. На сухите системи се проверя изправността и работата на компресора, както и наличието на достатъчно масло. Проверява се помпената група, като задължително се пуска в тестов режим и др. 

 

solti

Годишно обслужване на системи за димоотвеждане

Съгласно българското законодателство, системите за димоотвеждане трябва да бъдат инспектирани от сертфицирани за целта лица, веднъж годишно. Това е необходимо, за да се осигури правилното и сигурно функциониране в случай на нужда. Проверява се системата за управление и системата за задействане. Съставя се протокол за извършената проверка. 

 

solti

Годишно обслужване на системи за гласово оповестяване

Системите за гласово оповестяване представляват самостоятелно функциониращи системи, които са свързани с пожароизвестителните централи и излъчат гласови съобщения при наличието на пожар. Те се състоят от контролен панел, който поддържа линии, свързани към високоговорители. В контролния панел може да бъде включен ръчен микрофон, чрез който да се предават директни гласови съобщения. Те трябва да бъдат инспектирани от сертифицирани за целта лица, веднъж годишно. Това е необходимо, за да се осигури правилното и сигурно функциониране в случай на нужда. Пожарните датчици са част от системата за гласово оповестяване. Tе също се тестват. Съставя се протокол за извършената проверка. 

 

solti

Годишно обслужване на пожароустойчиви врати

За да се гарантира правилното функциониране на пожароустойчивите врати при случай на нужда, те трябва да бъдат инспектирани поне веднъж годишно. Фирма Солти ЕООД разполага с обучени техници извършващи техническото им обслужване.

 

solti

Тестване и обучение

Солти ЕООД извършва предварителни и контролни тествания на пожарна техника (пожарни шлангове, пожарогасители с СО2 и стационарни противопожарни системи с полутвърд и плосък маркуч и компоненти за тях) за устойчивост на хидравлични натоварвания. Тестването се извършва на територията на „Солти” ЕООД.

„Солти” ЕООД извършва: практическо обучение на фирмените служители за работа с преносими противопожарни средства на посочени от възложителя места; запознаване с различните видове пожари и пожарни огнища; представяне на различни начини за овладяване на възникнали пожари и проиграване на плановете за евакуация.

По желание на клиентите, дейностите по тестване на пожарните средства и обучението за работа с преносими противопожарни средства могат да бъдат комбинирани.