В ЦПО към „СОЛТИ” ЕООД нашите преподаватели са провели множество курсове за първоначално обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, както и за поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. В тези курсове са обучени и успешно положили теоретичен и практически изпити повече от 350 кандидати.

 

Проф. д-р инж. Веселин Симеонов Симеонов

1981 г. – висше образование ВСШ ,,Г. Димитров”-МВР, факултет ,,Противопожарна охрана”;

1990 г. – асистент в катедра “Предотвратяване на пожарите и авариите” във ВИ на МВР;

1991 г. – старши асистент във Факултет „Противопожарна охрана” във ВИ на МВР;

1994 г. – главен асистент във Факултет „Противопожарна охрана” във ВИПОНД на МВР;

2000 г. – образователна и научна степен „доктор“; по научната специалност 02.19.01 “Техника на безопасността на труда и противопожарната техника”;

2003 г. –доцент във Факултет “ПБЗН” в Академията на МВР;

2013 г. –професор във Факултет “ПБЗН” в Академията на МВР.

 

Доц. д-р инж. Бойко Димитров Георгиев

1983 г. – висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Противопожарна техника и безопасност“ в Академията на МВР;

1992 г. – висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Водоснабдяване и канализация“ в Академията на МВР;

1992 г. – образователна и научна степен „доктор“; по научната специалност 02.19.01 “Техника на безопасността на труда и противопожарната техника”.

2006 г. – научно звание „доцент“ по научната специалност 02.19.01 “Техника на безопасността на труда и противопожарната техника”.

 

Гл. асистент инж. Митко Ненов Ненов

1991 г. – висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Противопожарна техника и безопасност“ в Академията на МВР.

1991 г. – висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Водоснабдяване и канализация“ в Академията на МВР.

 

Доц. д-р. инж.  Жани Димова Нейкова

1978 г. – завършено висше образование в Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, специалност: „Водоснабдяване и канализация”

1992г. – образователна и научна степен „Доктор”

2001г. – Научно звание „Доцент”

 

Доц. д-р. инж.  Ангел Трайков Карамишев

1974г. – завършено висше образование във ВНВАУ „П. ВОЛОВ”

1983г. – образователна и научна степен „Доктор”

1990г. – свидетелство за научно звание „Старши научен сътрудник втора степен”

2008г. – научно звание „Доцент”

 

Доц. д-р. инж. Радослав Христов Къртов

1982г. – завършено висше образование в Академия на МВР, диплома №1927/1992г. – образователна и научна степен „Доктор”

1999г. – научно звание „Доцент”

 

инж. Петър Райчев Клисарски

1982г. – завършва Технически университет, гр. София,  квалификация ел.

машини и апарати