Изготвяне на документи по пожарна безопасност (ПБ)

„Солти“ ЕООД изготвя всички необходими документи по осигуряване на пожарната безопасност при експлоатация на обектите, съгласно Наредба № 8121з-647 – досие, вътрешни правила, инструкции, дневници, актове, заповеди за спазването на изискванията за ПБ, планове за осигуряване на ПБ и др.

„Солти“ ЕООД изготвя и изработва схеми за евакуация по зададена от клиента архитектурна подложка и при спазване на изискванията на нормативните документи.